Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OBWIESZCZENIE STAROSTY GDAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) art. 8 i art. 113 ust. 6 I 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Pruszcz Gdański, oznaczoną numerem geodezyjnym 275/38, obręb Straszyn, nabytą na własność z mocy prawa przez Gminę Pruszcz Gdański na podstawie decyzji Starosty Gdańskiego Nr 854/2014 z dnia 30.09.2014r. sygn. AB.6740.1196.2014.GM.GP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej łączącej ul. Spokojną w Straszynie z ul. Sadową w Juszkowie wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej obr. ewidencyjny Juszkowo i Straszyn.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Stosownie do treści art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji, oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Zgodnie zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla działki 275/38 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, III Wydział Ksiąg Wieczystych, przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Zdzisława Romana Tworka. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że dotychczasowy właściciel działki 275/38 nie żyje. Organowi znany jest fakt, że nie przeprowadzono po nieżyjącym postępowania spadkowego – informacja Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe XII Wydział Cywilny oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ XIII Wydział Cywilny.

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono, lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że nieruchomość położona w Straszynie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 275/38 ma nieuregulowany stan prawny.

Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, że został zebrany materiał dowodowy, a w szczególności operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, pokój 223 (II piętro) - w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia obwieszczenia Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Zdzisława Romana Tworka, będzie uważana za dokonaną ze skutkiem prawnym. W przypadku niezgłoszenia się spadkobierców zmarłego, ustalone odszkodowanie podlegać będzie złożeniu do depozytu sądowego.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Treść dokumentu959.47 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie