Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OBWIESZCZENIE STAROSTY GDAŃSKIEGO

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) art. 8 i art. 113 ust. 6 I 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

zawiadamia o zakończeniu z urzędu postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość usytuowaną w gminie Pruszcz Gdański, oznaczoną numerem geodezyjnym 148/7 (powstałej z podziału działki nr 148/4), obręb Juszkowo, która przeszła na własność Gminy Pruszcz Gdański na podstawie decyzji Starosty Gdańskiego Nr 22/2020 r. z dnia 9 stycznia 2020 r. sygn. AB.6740.867.2019.AL.GP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Ogrodowej w Juszkowie ( etap II ) wraz z budową sieci kanalizacji  deszczowej, przebudową i budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, budową linii kablowej elektroenergetycznej nn oświetlenia wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ,przebudową  linii  napowietrznej elektroenergetycznej nn oraz linii kablowej elektroenergetycznej nn, budową kanału technologicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej) w miejscowości Juszkowo, gmina Pruszcz Gdański”

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla działki 148/4 (z której podziału powstała działka nr 148/7) przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, III Wydział Ksiąg Wieczystych, przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Żuchowskiej Barbary. Ponieważ nie udało się ustalić adresu zamieszkania Pani Żuchowskiej Barbary Starosta Gdański skorzystał z możliwości jaką daje art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), który w sprawach nieuregulowanych w powołanym akcie odsyła do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. z 2020 r., poz. 65 ). Artykuł 8 powołanej ustawy stanowi, że jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei w art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, że został zebrany materiał dowodowy, a w szczególności operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych dowodów w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, pokój 223 (II piętro) - w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia obwieszczenia Starosty Gdańskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz Żuchowskiej Barbary, będzie uważana za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Obwieszczenie847.9 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie