Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) użytkownicy wieczyści gruntów, między innymi Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się właścicielami tych gruntów.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wzory dokumentów, zaświadczeń, zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i oświadczenia dla przedsiębiorców na stronie internetowej ministerstwa:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeks...

Druki są również dostępne w referacie gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w pok. 223.

Co trzeba zrobić?

Nie ma potrzeby składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, ponieważ przekształcenie to następuje z mocy prawa, a użytkownik wieczysty otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność. Starosta Gdański, w stosunku do gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Gdańskiego, wyda zaświadczenie w terminie 12 miesięcy od przekształcenia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Starosta Gdański z urzędu przekazuje zaświadczenie również do sądu rejonowego (wydział Ksiąg Wieczystych), który dokona wpisu własności oraz wpisu roszczenia o opłatę. Wpis do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

W szczególnych przypadkach ustawodawca przewidział możliwość wystawienia zaświadczenia w krótszym terminie tj.:

- w ciągu 4 miesięcy - na wniosek użytkownika wieczystego,
- w ciągu 30 dni - na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli wniosek jest uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej np. sprzedażą mieszkania albo ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Zaświadczenie wydane na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50zł.

Organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Opłata za przekształcenie

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność wnoszona jest co roku do dnia 31 marca ( Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.) przez okres 20 lat dla osób fizycznych i jest równa dotychczas wnoszonej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste.

Bonifikata od jednorazowej opłaty za przekształcenie

Na wniosek użytkownika wieczystego opłata może być wniesiona jednorazowo.
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty
w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu.
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Aby skorzystać z bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie