Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Powiatu

1. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Powiatu podlega Sekretarzowi Powiatu i zajmuje się zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej Rady Powiatu.
2. Do zadań samodzielnego stanowisko do spraw obsługi Rady Powiatu należy, w szczególności:

 1. w zakresie obsługi Rady Powiatu:
  a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Komisji,
  b) przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji,
  c) protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji,
  d) prowadzenie zbiorów protokołów sesji Rady, posiedzeń Komisji,
  e) prowadzenie rejestru:
  - uchwał Rady,
  - wniosków i opinii Komisji,
  - interpelacji i wniosków radnych,
  f) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  g) przygotowywanie uchwał Rady celem przedłożenia przez Starostę organom nadzoru zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r., poz. 814),
  h) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzenia zadań innym jednostkom,
  i) naliczanie diet dla radnych,
  j) sporządzanie informacji PIT-R oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do urzędu skarbowego,
  k) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Biura Rady,
 2. w zakresie prowadzenia prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną w tym w szczególności:
  a) prawidłowego i terminowego rozliczania dotacji celowej,
  b) zawierania umów z radcami, adwokatami oraz organizacjami pozarządowymi,
  c) weryfikacji i sprawdzaniu pod względem merytorycznym rachunków i faktur dotyczących ponoszonych wydatków z tytułu realizacji zadania o którym mowa powyżej,
  d) terminowego przygotowywania dyspozycji płatniczych dotyczących przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych, adwokatów i radców prawnych.
 3. w zakresie prowadzenia rejestrów:
  a) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  b) prowadzenie rejestru petycji.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie