Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

1. Samodzielne stanowisko ds. kontroli realizuje w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu zadania, których celem jest ocena realizacji bieżącej działalności podmiotów kontrolowanych oraz związanego z nią ryzyka.
2. Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy w szczególności:

 1. w zakresie prowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Powiatu:
  a) opracowywanie rocznego planu kontroli;
  b) przygotowywanie oraz prowadzenie kontroli planowych i pozaplanowych;
  c) sporządzanie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych;
  d) w ramach stwierdzonych nieprawidłowości sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do innych właściwych organów;
  e) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
  f) prowadzenie akt przeprowadzonych kontroli;
  g) gromadzenie informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli;
 2. w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w Starostwie Powiatowym:
  a) koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, w tym procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowywanie wstępnego planu działalności Starostwa Powiatowego;
  b) opracowywanie raportów dotyczących realizacji wyznaczonych celów i zadań;
  c) opracowywanie raportów obejmujących samoocenę działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: polityki zarzadzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
  d) gromadzenie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje nadzorujące Starostwo Powiatowe i jego jednostki organizacyjne oraz sposobie ich wykonania, w zakresie niezbędnym do sporządzenia corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;
 3. przygotowywanie projektu corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie