Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Starosta

Godziny przyjmowania interesantów:
środa od 15:30 do 16:30

Marian Cichon

 1. Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.
 2. Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Starosty należy w szczególności:
   
  1. występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu o powołanie członków Zarządu Powiatu,
  2. występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu,
  3. ogłaszanie uchwał organów Powiatu i sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,
  4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz podpisywanie decyzji administracyjnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
  5. upoważnienie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
  6. podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
  7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Starostwie,
  8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  9. wykonywanie zwierzchnictwa powiatowych służb, inspekcji i straży,realizacja polityki personalnej w Starostwie,określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
  10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
  11. ustanawianie pełnomocników do określonych zadań, powoływanie komisji, zespołów do rozwiązywania określonych problemów czy zadań,
  12. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
  13. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu,
  14. pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie