Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19. Zasady przyjmowania interesantów są zmienne i aktualna informacja jest publikowana w Aktualnościach na głównej stronie Powiatu Gdańskiego.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, piątek - od 8:00 do 14:00
środa od 9:00 do 15:00

Wydział / Referat  Kontakt  pokój nr

Sekretariat
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

773 12 05 132

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Geodeta Powiatowy: Mariolanta Osipiak

773 12 03 133

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGiK Kierownik: Ewa Banach- Morawska

773 12 08 128

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

773 12 09
dokumenty.osrodek@powiat-gdanski.pl
129
Obsługa wniosków o wydanie danych z zasobu, w tym
wniosków o MAPY DO CELÓW INFORMACYJNYCH (MAPA ZASADNICZA)
773 12 10  

Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

RUDP Kierownik: Hanna Ruszkul

773 12 16
rudp@powiat-gdanski.pl
136
Pracownia Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 773 12 17
mapy.rudp@powiat-gdanski.pl
137

Gospodarka Nieruchomościami

Kierownik: Agnieszka König

773-12-18
nieruchomosci@powiat-gdanski.pl
223

Ewidencja Gruntów I Budynków

Kierownik: Agnieszka Knopa

773 12 15 10

Ewidencja Gruntów i Budynków Obsługa Zamówień, w tym
wniosków o WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

773 12 11 11

Kasa Wydziału GKiK

773 12 18  

DO POBRANIA:

 1. Wydział Geodezji i Katastru prowadzi i odpowiada za realizację zadań w zakresie:
   
  1. powiatowego zasobu geodezji i kartografii,
  2. ewidencji gruntów i budynków,
  3. koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  4. gospodarowania nieruchomościami,
  5. dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
    
 2. W Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru wyodrębnia się następujące referaty o nazwach:
   
  1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
  2. Referat Ewidencji Gruntów,
  3. Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  4. Referat Gospodarki Nieruchomościami.
    
 3. Do podstawowych zadań Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej należy:
   
  1. gromadzenie, utrzymywanie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i zamówień w przypadku prac nie podlegających zgłoszeniu,
  3. opracowywanie wytycznych technicznych,
  4. kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
  5. ewidencjowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu oraz ich archiwizacja w postaci kopii zabezpieczających,
  6. wyłączanie z powiatowego zasobu opracowań, które utraciły przydatność użytkową,
  7. odpłatne udostępnianie danych z zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym,
  8. zakładanie i ewidencjowanie osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  9. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  10. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
    
 4. Do podstawowych zadań Referatu Ewidencji Gruntów należy:
   
  1. prowadzenie operatu ewidencji gruntów,
  2. prowadzenie ewidencji budynków i lokali,
  3. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  4. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  5. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  6. bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  7. odpłatne udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów zainteresowanym podmiotom,
  8. obsługa rzeczoznawców majątkowych i gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości,
  9. zapewnienie dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków gminom, marszałkom województw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  10. odpłatne wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
  11. opracowywanie na zlecenie dokumentacji do celów prawnych,
  12. sporządzanie rocznych zestawień gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków,
  13. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych dla celów statystycznych,
  14. przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów niezbędnych do celów podatkowych organom samorządu terytorialnego,
  15. przekazywanie zawiadomień o przeprowadzonych zmianach sądowi i urzędowi statystycznemu,
  16. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  17. przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
    
 5. Do podstawowych zadań Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej należy, w szczególności:
   
  1. koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  2. aktualizacja numerycznej bazy danych GESUT  w zakresie projektowanych sieci,
  3. organizowanie narad koordynacyjnych i wydawanie odpisów protokołów z narad,
  4. udostępnianie danych  bazy GESUT w zakresie projektowanych obiektów  w ramach  rozpatrywania wniosków o naradę koordynacyjną,
  5. współpraca z branżami i podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie pozyskiwania danych do uzupełnienia zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
    
 6. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:
   
  1. tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  2. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,
  3. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości powiatu, w tym spraw związanych z zawieraniem umów sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia nieruchomości, z wyłączeniem zadań przekazanych do właściwości Wydziału Organizacyjnego,
  4. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie lub oddawanie w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
  6. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
  7. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu,
  8. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
  9. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
  10. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
  11. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
  12. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz spraw związanych z rozliczeniami z tytułu zwrotu,
  13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty, przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
  14. prowadzenie spraw przed sądami w postępowaniach wieczysto-księgowych,
  15. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa i powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
  16. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
  17. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  18. przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,
  19. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
  20. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  21. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  22. prowadzenie spraw dotyczących orzekania o stwierdzeniu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna,
  23. przygotowanie wniosku w sprawie przekazania przez Lasy Państwowe gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, których przeznaczenie zmieniło się na cele nieleśne lub nierolnicze oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  24. przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności,
  25. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
  26. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
  27. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o przejściu gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwado którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z ich wykreśleniem z zasobu,
  28. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o przejściu stanowiących własność Skarbu Państwa wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami w trwały zarząd odpowiednio - urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych,
  29. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
  30. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie.

 

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie