Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Infrastruktury

Naczelnik Wydziału
Sabina Bobkowska
pokój: 207
telefon: 58 773 12 26

Referaty

Referat Remontowo - Inwestycyjny
Kamińska Katarzyna - z-ca Naczelnika d/s Inwestycji i Remontów
pokój 207
telefon: 58 773 12 26

Referat Utrzymania Dróg
Andrzej Orłowski - z-ca Naczelnika d/s Utrzymania Dróg
pokój 205
tel. 058 773 12 21

pracownicy:
Magdalena Karczewska
pokój 205
tel. 058 773 12 21

Kinga Kołodziejczak
pokój 205
tel. 058 773 12 21

Dariusz Parzymies
pokój 208
058 773 12 23

Karolina Łyko
pokój 208
058 773 12 23

Kierownik Referatu ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych
Daria Prądzyńska - Smalarz
pokój: 207
tel. 058 773 12 26

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19. Zasady przyjmowania interesantów są zmienne i aktualna informacja jest publikowana w Aktualnościach na głównej stronie Powiatu Gdańskiego.

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek – 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00
e-mail: infrastruktura@powiat-gdanski.pl

 

 

 
1. Wydział Infrastruktury prowadzi i odpowiada za realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
2. Do podstawowych zadań Wydziału Infrastruktury należy w szczególności:
1. w zakresie zarządzania drogami powiatowymi:
1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami na drogach powiatowych,
4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7. koordynacja robót obcych w pasie drogowym,
8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11. przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12. koordynacja wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
18. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowaniem nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,
19. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości innych niż wymienione w pkt. r) na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowaniem nimi w ramach w ramach posiadanego do nich prawa.
2. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, rozpatrywaniem i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu,
2. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
3. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
4. nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,
5. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
6. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
7. przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
8. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
9. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie