Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Komunikacji

PROCEDURY I WNIOSKI DO POBRANIA

Wejście od strony Banku Millennium.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 8:00 do 14:00
środa od 8:30 do 16:00

Wydział
komunikacji
Numer
telefonu
Numer
wewnętrzny
Pracownik Nr
pokoju
Naczelnik 773-12-22 666 Anna Petter 8
Z-ca naczelnik 773-12-77 667 Anna Tychmanowicz-Parzysz 7
Transport Drogowy 773-12-88 660

Magdalena Imianowska
Wioleta Nowicka

6
5

Informacja 773-12-63 663 Aleksandra Musiała
Martyna Szyrdykowska
Sala obsługi
Rejestracja pojazdów 773-12-62
773-12-62
773-12-62
773-12-61
773-12-61
773-12-61
773-12-61
661
661
662
662
662
662
662
Justyna Mamińska
Agnieszka Bielecka
Elżbieta Brygała
Justyna Głowacka
Joanna Chudzik
Justyna Schmelter
Magdalena Kulkowska
Sala obsługi
Leasing 773 12 70 670 Joanna Truskowska
Elżbieta Żochowska
3
Prawo jazdy 773-12-65
773-12-65
773-12-64
665
665
664
Magdalena Urban
Marta Lewkowicz
Kinga Marszałkowaka
Sala obsługi
Kasa 773-12-69 669 Emilia Szpała Sala obsługi
Fax 773-12-68 668   Sala obsługi

e-mail: komunikacja@powiat-gdanski.pl
e-mail: prawajazdy@powiat-gdanski.pl

Zakres spraw:

 1. rejestracja pojazdów
 2. prawa jazdy
 3. transport drogowy

 
DO POBRANIA:

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zmianam).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r ., poz. 231).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień  przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów stosownych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 280).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do  kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012  r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania (Dz. U. z  2012 r., poz. 771).
 • Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z  dnia  17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz.937).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1706 ze zmianami).

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI (PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ)

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed  przystąpieniem do szkolenia, składa do tutejszego wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym,jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez małoletniego prawa jazdy,      
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Podczas rejestracji wniosku w systemie teleinformatycznym zostaną zweryfikowane dane osobowe pod względem zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności.
Osoba zainteresowana winna posiadać:

 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport lub legitymację szkolną wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały.    

Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru PKK przekazuje się wyłącznie osobie, której profil ten dotyczy.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące  przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Wydanie prawa jazdy:

Po zdanym egzaminie państwowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego należy niezwłocznie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną.
Wpłatę należy dokonać w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 - 14, w środy w godzinach: 8.30 - 16) lub na nr konta bankowego tutejszego urzędu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
w kwocie 100,50 zł

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz zwrot ”za wydanie prawa jazdy 100 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł”.

Dowód wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do stanowiska ds. praw jazdy lub przesłać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres: prawajazdy@powiat-gdanski.pl

Przy odbiorze prawa jazdy należy przedłożyć ważny dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, oraz prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • kartę pobytu, oraz prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, oraz prawo jazdy(jeżeli posiada).

Zmiana danych w prawie jazdy (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych):

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Przedłużenie ważności prawa jazdy:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z kopią,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza  źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Utrata prawa jazdy:(Zagubienie, kradzież i inne)

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty (w przypadku osoby nieposiadającej dowodu osobistego zaświadczenie o jego utracie lub aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • oświadczenie o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Zniszczenie prawa jazdy:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • prawo jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 35 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym,jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy), do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy

Osoby ubiegające się o:

 • wydanie prawa jazdy (PKK) wypełniają dział:

  A. DANE
  B. WYDANY DOKUMENT (JEŻELI POSIADAJĄ)
  C. PRAWO JAZDY – POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM
  F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
  G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

   

 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

  A. DANE
  B. WYDANY DOKUMENT
  D. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI
  F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
  G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

   

 • wydanie wtórnika prawa jazdy:

  A. DANE
  B. WYDANY DOKUMENT
  E. WYDANIE WTÓRNIKA
  F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
  G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA     

Wydanie wtórnika prawa jazdy dotyczy:

 • Utraty (zagubienie, kradzież) dokumentu prawa jazdy.
 • Zniszczenia dokumentu prawa jazdy.
 • Zmiany danych (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych, przedłużenie ważności prawa jazdy).

Opłaty:

Prawo jazdy - 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Pozwolenie - 30 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - 50zł

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie