Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

773 31 32

 

773 12 81

Małgorzata Kuba – naczelnik

administracja@powiat-gdanski.pl

Agnieszka Konkel - z-ca naczelnika

pok. 1

Wydział Organizacyjny

 

 

Archiwum

773 12 25

 

 

773 12 40

Wioletta Mirowska

Ewa Jankowska

 

Maria Kurszewska

 

pok. 3

 

 

pok. 6

DO POBRANIA:

 

 1. Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, gospodarowanie nieruchomościami powiatu, zapewnia organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, zapewnia obsługę informatyczną Starostwa oraz zapewnia obsługę spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych Starostwa.
 2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
   
  1. w zakresie obsługi Rady Powiatu i Komisji Rady:
    
   1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Komisji,
   2. przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji,
   3. protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji,
   4. prowadzenie zbiorów protokołów sesji Rady, posiedzeń Komisji,
   5. prowadzenie rejestru:
     
    • uchwał Rady,
    • wniosków i opinii Komisji,
    • interpelacji i wniosków radnych,
      
   6. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
   7. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
   8. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzenia zadań innym jednostkom.
     
  2. w zakresie obsługi Zarządu Powiatu: 
    
   1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Zarządu,
   2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
   3. protokołowanie posiedzeń Zarządu,
   4. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Zarządu i w imieniu Starosty.
     
  3. w zakresie obsługi sekretariatu:
    
   1. dokonywanie połączeń telefonicznych, przyjmowanie faksów i poczty elektronicznej,
   2. organizowanie i obsługa narad i spotkań Starosty i Wicestarosty,
   3. przedkładanie do podpisu Starosty i Wicestarosty korespondencji wychodzącej,
   4. prowadzenie terminarza spotkań Starosty i Wicestarosty,
   5. kierowanie do właściwych merytorycznie pracowników interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie oraz udzielanie im wyczerpujących informacji, co do czasu i trybu załatwienia spraw,
   6. załatwianie rutynowych spraw, a w tym powielanie, redagowanie standardowych pism i maszynopisanie tekstów zleconych przez Starostę i Wicestarostę.
     
  4. w zakresie obsługi kancelaryjnej:
    
   1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
   2. prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących ze Starostwa,
   3. przyjmowanie korespondencji i jej wysyłanie,
   4. prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
   5. codzienne odbieranie i dowożenie korespondencji do urzędu pocztowego.
     
 3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy również:
   
  1. administrowanie budynkami powiatu, w tym zapewnienie dostawy mediów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i wokół budynków, zapewnienie dokonywania napraw bieżących i konserwacji,
  2. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem, oddawaniem w użytkowanie, bądź użyczenie lokali wchodzących w skład nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
  3. zabezpieczenie mienia Starostwa,
  4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
  5. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami Starostwa,
  6. gospodarowanie drukami i formularzami,
  7. gospodarowanie mieniem ruchomym,
  8. gospodarowanie taborem samochodowym,
  9. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
  10. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
  11. prowadzenie archiwum Starostwa,
  12. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej,
  13. zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa,
  14. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  15. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
  16. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
  17. przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  18. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  19. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
  20. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
  21. opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
  22. powoływanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,
  23. przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
  24. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  25. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych w tym:
    
   1. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy,
   2. odbiór i przechowywanie rzeczy znalezionych,
   3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie