Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Promocji i Rozwoju

Wydział Promocji i Rozwoju 773 12 97

Małgorzata Kaczorowska

– naczelnik

p.218 316
Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji 773 12 97

Barbara Gałecka

– kierownik

p.218 316
Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji 773 31 51

Sandra Żurawicz

Martyna Płoszaj

p.219 151
Referat Funduszy Zewnętrznych 773 31 53

Irena Wrycza

– kierownik

p.218 153
Referat Funduszy Zewnętrznych

773 12 48

773 12 20

Luiza Szwajcowska

Aleksandra Kułaga

p.220

148

220

 

Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania z zakresu opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie, promowania potencjału kulturalnego i turystycznego powiatu gdańskiego w kraju i za granicą, a także w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi organizowanie otwartych konkursów ofert, również promocja powiatu poprzez sport i imprezy sportowe organizowane w gminach, współpraca z samorządami gminnymi i ośrodkami kultury, twórcami i animatorami kultury. Dodatkowo wydział realizuje zadania z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. Koordynuje współpracę pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie dotyczącym jego podstawowych zadań.

Do podstawowych zadań Wydziału Promocji i Rozwoju należy, w szczególności:

 1. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie nie zastrzeżonym do właściwości innych wydziałów:
  1. pozyskiwanie informacji związanych z programami Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania funduszy na współfinansowanie zadań Powiatu i przekazywanie ich Zarządowi Powiatu,
  2. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
  3. doradztwo, weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
  4. prawidłowa realizacja projektów we współpracy z instytucjami finansującymi, zarządzającymi i monitorującymi ich przeprowadzanie, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatności i innych wymaganych dokumentów,
  5. raportowanie i stały monitoring w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,
  6. utrzymywanie kontaktów z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami wdrażającymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizacji projektów,
  8. udzielanie informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Powiatu o zasadach korzystania z funduszy strukturalnych,
  9. pozyskiwanie i przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji oraz nadzór nad realizacją programów krajowych wpływających na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu,
  10. koordynacja działań pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie wspólnego przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 2. W zakresie promocji:
  1. opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
  2. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
  3. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i zagranicą,
  4. współpraca ze środkami masowego przekazu, organizacja kontaktów z potencjalnymi inwestorami, organizacjami gospodarczymi, placówkami dyplomatycznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się we współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą,
  5. współdziałanie z Gminami, podmiotami, stowarzyszeniami w przygotowaniu i realizowaniu programów mających na celu rozwój Powiatu, jego mieszkańców i przedsiębiorców mających tam siedzibę,
 3. W zakresie turystyki, sportu i kultury:
  1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
  2. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  3. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
  4. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
  5. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
  6. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
  7. przygotowywanie propozycji w zakresie przekazywania w formie dotacji środków finansowych instytucji kultury,
  8. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
  9. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  10. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  11. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
  12. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
   • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
   • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
   • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
   • tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
   • wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej,
 4. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gdańskiego,
  3. wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
  4. organizowanie spotkań i koordynowanie działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego,
  5. pomoc w organizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  6. opracowywanie corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  7. przeprowadzanie i rozliczanie corocznego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Gdańskiego,
  8. terminowe rozliczanie dotacji pozyskanych na finansowanie bądź dofinansowanie zadań realizowanych przez wydział.
 5. W zakresie ochrony zabytków :
  1. program opieki nad zabytkami,
  2. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Powiatu Gdańskiego

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie