Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

nr tel. do wydziału (58) 773 12 02

Naczelnik - Mariusz Drozd
 

Pracownicy:
Ochrona środowiska - Grzegorz Lipiński
Ochrona środowiska - Ewa Stępień
Ochrona środowiska - Jolanta Lubowska
Ochrona środowiska - Anna Kowalczyk
 
DO POBRANIA:

 1. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzi i odpowiada za realizację zadań Powiatu w zakresie:
   
  1. spraw z zakresu prawa wodnego,
  2. spraw z zakresu rybactwa śródlądowego,
  3. spraw z zakresu gospodarki leśnej,
  4. spraw z zakresu przepisów o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
  5. spraw z zakresu prawa łowieckiego,
  6. spraw z zakresu postępowania z odpadami,
  7. spraw z zakresu ochrony środowiska,
  8. spraw z zakresu ochrony przyrody,
  9. spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
  10. spraw z zakresu organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarczych,
  11. spraw z zakresu ochrony zwierząt,
  12. spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  13. spraw z zakresu wspólnot gruntowych,
  14. spraw z zakresu transportu kolejowego,
    
 2. spraw z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
   
  1. w zakresie prawa wodnego:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem statutu spółki wodnej i zmiany statutu tej spółki,
   2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem, w drodze decyzji, wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej ponoszonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
   3. sprawowanie nadzoru i kontroli spółek wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym kontrola legalności uchwał podejmowanych przez organy spółki, rozwiązanie zarządu spółki i wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki, ustanowienie zarządu komisarycznego nad spółką, rozwiązanie spółki i wyznaczenie jej likwidatora,
   4. ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej,
   5. przygotowywanie wniosku o wykreślenie spółki wodnej z systemu informatycznego gospodarki wodne
     
  2. w zakresie rybactwa śródlądowego:
    
   1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
   2. przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
   3. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
   4. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
   5. przygotowywanie wniosku do Rady Powiatu o powołaniu Społecznej Straży Rybackiej, prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem przez Radę Powiatu regulaminu tej Straży,
   6. wydawanie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej,
     
  3. w zakresie gospodarki leśnej:
    
   1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
   2. przygotowywanie decyzji o określeniu zadań właścicieli lasów, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku niewykonywania przez właścicieli lasów obowiązków: wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych,
   3. zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
   4. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
   5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
   6. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
   7. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
   8. prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasu za ochronny i pozbawienia go tego charakteru,
   9. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
   10. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlecaniem inwentaryzacji stanu lasów, rozpatrywaniem zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do projektów planów po ich wyłożeniu i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasów,
   11. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów,
   12. przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
   13. nakazywanie wykonywania obowiązków i zadań dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, nie wykonujących obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych,
   14. ustalanie i nadzorowanie zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w których nie ma opracowanych planów urządzenia lasów,
   15. dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
     
  4. w zakresie przepisów o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z wypłatą miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, wstrzymywaniem wypłat ekwiwalentu i określaniem warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu,
   2. prowadzenie spraw związanych ze wstrzymaniem wypłaty ekwiwalentu oraz nakazaniem zwrotu kosztów sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia i pobranego ekwiwalentu - wraz z odsetkami ustawowymi,
   3. dokonywanie okresowej oceny udatności upraw,
     
  5. w zakresie prawa łowieckiego: 
    
   1. przygotowywanie zgody, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
   2. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
   3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
   4. przygotowywanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,   w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę
     
  6. w zakresie postępowania z odpadami:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
   2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,
   3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zbieranie
   4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
   5. rozpatrywanie skarg dotyczących nieprawidłowości w gospodarce odpadami przez podmioty posiadające uregulowania formalno – prawne w tym zakresie,
     
  7. w zakresie ochrony środowiska:
    
   1. przygotowywanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowanie opinii do gminnych programów ochrony środowiska,
   2. sporządzanie projektów raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,
   3. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku,
   4. zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
   5. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów oraz z przeniesieniem tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
   6. opiniowanie programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
   7. opiniowanie planu działań krótkoterminowych, w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
   8. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę,
   9. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
   10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
   11. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
   12. sporządzanie map akustycznych,
   13. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie,
   14. przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego,
   15. ustalanie odszkodowania na wniosek poszkodowanego, w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska,
   16. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
   17. prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
   18. prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania wyników pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
   19. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
   20. prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska,
   21. prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
   22. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów oraz w sprawie orzekania o wygaśnięciu, cofnięciu, ograniczeniu, zmianie warunków tych pozwoleń, a także przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń,
   23. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania w razie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
   24. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia,
   25. dokonywanie co najmniej raz na 5 lat analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego,
   26. prowadzenie postępowania kompensacyjnego,
   27. prowadzenie spraw związanych z zobowiązaniem prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
   28. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o nałożeniu obowiązku: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego a w razie braku możliwości nałożenia obowiązku wydania decyzji zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
   29. udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
   30. przygotowanie rocznego projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
   31. prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska;
     
  8. w zakresie ochrony przyrody:
    
   1. prowadzenie rejestrów zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
   2. wykonywanie czynności o których mowa w art. 83-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie , w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
     
  9. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych, przeniesieniem praw z koncesji na inny podmiot, cofnięcia koncesji, stwierdzenia jej wygaśnięcia,
   2. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
   3. przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
   4. wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
   5. przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
   6. wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
   7. kontrole dotyczące naliczania opłat przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
   8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określających wysokość należnych opłat eksploatacyjnych,
   9. prowadzenie rejestru wykonanych prac geologicznych (przyjmowanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i hydrologiczno-inżynierskich),
     
  10. w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji w sprawie dopuszczenia reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym,
     
  11. w zakresie ochrony zwierząt:
    
   1. prowadzenie spraw dotyczących wydawania opinii co do warunków i sposobu pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok,
     
  12. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem z produkcji użytków rolnych,
   2. ki rolne, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych,
   3. zapewnienie prowadzenia co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin .na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych,
   4. przeprowadzanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
   5. przeprowadzenie rekultywacji na cele inne niż wymienione w lit d) pozostałych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach,
   6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania,
   7. przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
   8. prowadzenie sprawozdawczość z zakresu: obszaru gruntów wyłączanych z produkcji, ustalonych należności, opłat rocznych i innych, wymienionych w niniejszej ustawie, dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,   istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów,
     
  13. w zakresie wspólnot gruntowych:
    
   1. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planów zagospodarowania i regulaminów użytkowania gruntów i urządzeń spółki wspólnoty gruntowej, jeżeli zagospodarowanie dotyczy gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,
     
  14. w zakresie transportu kolejowego:
    
   1. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
   2. ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte na podstawie decyzji o której mowa w pkt. a) oraz za ustawianie zasłon odśnieżnych, zakładanie żywopłotów, urządzanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych
     
  15. w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:
    
   1. prowadzenie spraw należących do właściwości Starosty wynikających z ustawy z dnia   22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie